Hero image

Na ceste po celom svete

News | 20. december 2018.
Hubert Mildner a Ulises Lorente sú obaja tými osobami, ktoré sú zodpovedné za pobočky a distribútorov EVVA. Ich každodenný život je určovaný cestami, telefonickými konferenciami a zaoberaním sa najrozmanitejšími kultú­rami.

Desať pobočiek, ktoré distribuujú produkty EVVA v 11 krajinách, k tomu distribútori v 48 krajinách – ako sa uskutočňuje spolupráca a predovšetkým tiež nasledovanie spoločných cieľov?

Mildner: Tu postupujeme veľmi štruktúrovane. Kľúčom pre neustály rozvoj je naša firemná stratégia, ktorá podrobne zahrňuje všetky oblasti a táto má byť zameraná na úspešnú budúcnosť. Máme vlastnú stratégiu pre produkty, HR, financie a výrobu. V nej je definované, ako chceme for­movať budúcnosť. Z tohto zamerania sa odvodzuje ročné plánovanie. Toto je záväzné aj pre pobočky. K tomu sa pridávajú príslušné rámcové podmien­ky, ako je produktové portfólio alebo cenotvorba. Na tejto ceste sa pokúša­me dosahovať výsledný cieľ stanovený konateľom.

Ako sa uskutočňuje komunikácia a interakcia s pobočkami a distri­bútormi na každodennej báze?

Mildner: Aj tu je všetko presne regu­lované. Každý týždeň máme video­konferencie s pobočkami. Pri nich ide predovšetkým o vzájomnú výmenu, čo sa týka marketingových akcií, nových produktov alebo predajných úvah. V rámci mesačného webového reportingu dodáva každá pobočka aktuálne čísla vývoja obchodnej činnosti k príslušnému rozpočtu. Takto máme nad vývojom neustále kontrolu a môžeme podľa potreby zasiahnuť. Dvakrát ročne sú špeciálne pobočkové konferencie. Navyše je časť vedúcich pobočiek integrovaná do strate­gického tímu EVVA v roli aktívnych spolutvorcov.

Lorente: Komunikácia s distribútormi sa riadi inými pravidlami, pretože pri nich, samozrejme, ide o externých partnerov. Primárne sa snažíme o interakciu priamo na mieste. To pre každého z nášho tímu znamená okolo 60 cestovných dní ročne. Takisto však prijímame zákazníkov vo Viedni na školeniach alebo rozhovoroch. Zvyšok potrebných kontaktov pokrývame e-mailom, telefónom alebo videokon­ferenciami. Podstatná je tiež prítom­nosť na medzinárodných veľtrhoch v regiónoch, ktoré sú pre nás dôležité. Pri tomto sa staráme nielen o jestvu­júce kontakty, ale sa taktiež usilujeme o vytváranie nových partnerstiev.

Vylučuje prítomnosť pobočky v nie­ktorej krajine existenciu Partnerov alebo dokonca distribútorov?

Mildner: Nie, lebo naši Partneri sú pre nás nevyhnutnosťou. Sú priamo na mieste, poznajú lokálne danosti a sú súčasne vyškolení tak, aby sme sa na nich mohli spoľahnúť, že projekt bude úspešne zavŕšený. Takto to máme aj v Rakúsku. Zväčša spolupracujeme s Partnermi, a to už pri zaisťovaní po­predajných služieb pre zákazníka, akými sú údržba, výmena batérie atď.

Prečítajte si celý rozhovor tu!

Product image
späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com