Hero image

På resande fot i världen

News | 20. December 2018.
Hubert Mildner och Ulises Lorente ansvarar för EVVA:s dotterbolag och distributörer. Deras vardag består av resor, telefonkonferenser och interaktion med en rad olika kulturer.

Tio dotterbolag som mark­nadsför EVVA-produkter i 11 länder samt distributörer i 48 länder – hur ser samar­betet ut och hur uppnås gemen­samma mål?

Mildner: Vi arbetar på ett mycket strukturerat sätt. Nyckeln till kontinu­erlig utveckling är vår företagsstrategi, som omfattar alla områden i detalj och som ska rikta in dessa på framgång. Vi har egna strategier för produkter, HR, finanser och produktion. I dessa fastställs hur vi ska utforma den framtida verksamheten. Även årspla­neringen bygger på denna inriktning och är bindande för dotterbolagen. Till detta kommer respektive ramvillkor, som till exempel produktsortiment eller prissättning. På detta sätt försöker vi uppnå de resultatmål som satts upp av företagsledningen.

Hur sker kommunikation och utbyte med dotterbolagen och distributörerna i det dagliga arbetet?

Mildner: Även i detta fall är alla detaljer strikt reglerade. Vi håller videokonferenser med dotterbolagen en gång i veckan. Här handlar det främst om att diskutera marknadsfö­ringskampanjer, nya produkter eller olika aspekter av försäljningen. Inom ramen för den månatliga nätbase­rade rapporteringen redovisar varje dotterbolag de aktuella utvecklings­siffrorna för respektive budget. På så sätt håller vi ständigt koll på utveck­lingen och kan ingripa om det skulle behövas. Två gånger om året hålls speciella konferenser för dotterbola­gen. Dessutom ingår vissa av dotter­bolagens chefer i EVVA:s strategiteam för att kunna vara aktivt delaktiga i utformningen.

Lorente: Kommunikationen med distributörerna följer andra regler eftersom det handlar om externa partner. Vi strävar främst efter direkt utbyte på plats. Det innebär omkring 60 resdagar per år för varje person i teamet. Vi tar dock även emot kunder i Wien för utbildningar och samtal. Resten av den nödvändiga kommuni­kationen sker via e-post, telefon och videokonferenser. En viktig aspekt är även närvaron på internationella mässor i de regioner som är viktiga för oss. Vi upprätthåller inte bara de befintliga kontakterna utan ansträng­er oss även till det yttersta för att knyta nya partnerskap.

Utesluter ett dotterbolag partner eller till och med distributörer i ett land?

Mildner: Nej, våra partner är viktiga för oss. De finns på plats, känner till de lokala förhållandena och har samtidigt utbildats för att vi ska kunna vara säkra på att ett projekt kan genomföras. Det samma gäller för Österrike. Vi arbetar främst med partner, inte minst för att säkerställa eftermarknadstjänster för kunderna, såsom underhåll, batteribyte och liknande.

Läs hela intervjun här!

Product image
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com