Hero image

Podmienky používania EVVA

Poskytovateľom tejto internetovej stránky je EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, so sídlom A-1120 Wien, Wienerbergstraße 59-65. Zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod FN 120755g.

Akékoľvek používanie tejto internetovej stránky podlieha výlučne nasledujúcim podmienkam používania. Používaním internetovej stránky alebo jej obsahov používateľ bez obmedzenia vyjadruje súhlas s podmienkami používania a všetkými príslušnými zákonmi, na ktoré sa tu odkazuje. Tieto podmienky platia pre všetky internetové stránky, mobilné aplikácie a všetky iné online alebo interaktívne služby EVVA. Ak tieto podmienky neakceptujete, nesmiete už viac pristupovať na tieto internetové stránky a k iným službám a používať ich.

Firma EVVA vytvorila obsahy tejto internetovej stránky s maximálnou starostlivosťou. Každá záruka, zodpovednosť alebo iné ručenie zo strany EVVA za úplnosť, aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií na tejto internetovej stránke je vylúčená.

EVVA neručí za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním alebo nepoužívaním informácií, ktoré sú ponúkané alebo dávané k dispozícii. Toto platí pre všetky druhy škôd, najmä škody, ktoré môžu vzniknúť vplyvom chýb, oneskorení alebo prerušení v prenose, pri poruchách technických zariadení a služieb, nesprávnych obsahoch, strate alebo vymazaní údajov, vírusoch alebo iným spôsobom pri používaním tejto internetovej stránky.  Zodpovednosť za následné škody, ako aj ušlý zisk je vylúčená.

Vyššie uvedené vylúčenia zodpovednosti neplatia pri poškodení života, tela alebo zdravia, ako aj úmyselnom a hrubo nedbanlivom správaní a v rámci zákona o zodpovednosti za výrobok.

Celý obsah internetovej stránky je chránený autorským právom. Rozmnožovanie, zmena, šírenie, tlač, kopírovanie, preklad alebo uchovávanie informácií alebo údajov, najmä videí, textov, častí textov, interaktívnych aplikácií alebo obrazového materiálu – a to aj vo forme výňatkov – si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas EVVA. Súkromné, nekomerčné používanie obsahov internetovej stránky je dovolené až do odvolania, kým je zaručené, že materiály sa nemenia a každá kópia alebo každý výtlačok dokumentu alebo časti viditeľne uvádzajú dostatočné informácie o autorských právach, resp. údaje o zdroji.

Pri ochranných známkach a logách (ochranné známky) zobrazovaných na tejto internetovej stránke ide o registrované a neregistrované ochranné známky EVVA a iných vlastníkov ochranných známok. Pri používaní týchto ochranných známok sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného vlastníka ochrannej známky. Používanie alebo zneužívanie týchto ochranných známok a iných materiálov je, pokiaľ to tu nie je jednoznačne dovolené, výslovné zakázané.

Ochrana osobných údajov návštevníkov našej internetovej stránky je pre firmu EVVA kľúčová. Firma EVVA s vašimi údajmi narába, samozrejme, prísne dôverne a prijíma všetky bezpečnostné opatrenia na ich ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenami. Ak sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), toto sa uskutočňuje, ak je to možné, vždy na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje sa bez vášho výslovného súhlasu neodovzdávajú tretím stranám. Ďalšie informácie k vašim právam v oblasti ochrany údajov si môžete kedykoľvek pozrieť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na www.evva.com.

Na to, aby sa používanie internetových stránok a preferencie návštevníkov internetových stránok mohli stvárňovať užívateľsky prívetivým spôsobom – ale aj na to, aby sa vôbec najskôr technicky umožnila funkčnosť systému správy obsahu, ktorý za tým stojí, používajú sa súbory cookie. Pri súboroch cookie ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku na účely umožnenia identifikácie prehliadača pri opätovnom vyvolaní internetových stránok.

Ukladaniu súborov cookie na vašom pevnom disku môžete zabrániť tak, že uskutočníte zodpovedajúce nastavenia prehliadača. Už nastavené súbory cookie sa môžu kedykoľvek vymazať. Informácie o tom, ako sa súbory cookie vymazávajú alebo ako sa zabraňuje ich ukladaniu, nájdete v návode príslušného prehliadača. Ak súbory cookie neakceptujete, môže to viesť k negatívnemu ovplyvneniu používateľnosti našej internetovej ponuky.

Táto internetová stránka používa nasledujúce ponuky Google Inc. („Google“): Google Analytics
(služba webovej analýzy), Google Maps (integrovanie interaktívnych máp do našej internetovej stránky) a Google Adwords (na účely upozorňovania na naše ponuky pomocou reklamných prostriedkov na externých internetových stránkach). Všetky informácie, podmienky používania a informácie k ochrane údajov k týmto ponukám Google nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov EVVA, ktoré si môžete kedykoľvek pozrieť na www.evva.com.

 

Firma EVVA napriek starostlivej kontrole a implementácii všetkých možných technických opatrení nemôže garantovať, že obsahy internetovej stránky sú bez vírusov alebo podobných programov atď. Ak sťahujete materiál z tejto internetovej stránky, deje sa tak na vlastne riziko. Vy nesiete zodpovednosť za implementovanie primeraných postupov a kontrol, ktoré zodpovedajú vašim špeciálnym potrebám vo vzťahu k ochrane pred vírusmi a presnosti vstupu a výstupu údajov.

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Firma EVVA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani ručenie za obsah týchto internetových stránok, pretože za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia, pričom firma EVVA nemá žiadnu možnosť kontroly odkazovaných stránok, príp. informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú.

Pri „odkazoch“ ide vždy o „živé“ (dynamické) referencie. EVVA pri prvotnom integrovaní síce cudzí obsah skontrolovala z hľadiska toho, či nevyvoláva možnú občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť; kontinuálna kontrola obsahov, na ktoré EVVA odkazuje vo svojej ponuke, sa však nevykonáva neustále, čo sa týka zmien, ktoré by mohli byť novým základom pre zodpovednosť. Keď EVVA zistí alebo je inými upozornená na to, že konkrétna ponuka, ku ktorej poskytla odkaz, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, EVVA odkaz na túto ponuku promptne odstráni.

Firma EVVA si výslovne vyhradzuje možnosť meniť, dopĺňať a vymazať alebo zastaviť dočasne alebo definitívne časti internetovej stránky alebo kompletnú ponuku bez zvláštneho upozornenia.

Tieto podmienky používania sú súčasťou internetovej stránky EVVA. Ak časti alebo jednotlivé formulácie týchto podmienok používania sú alebo sa stávajú neúčinnými, neplatnými alebo nepresaditeľnými, zostávajú zvyšné časti podmienok používania vo svojom obsahu a svojej platnosti uvedeným nedotknuté.

Pre tieto podmienky používania platí rakúske právo s vylúčením obchodného práva OSN. Výhradnou súdnou príslušnosťou v prípade sporov je Viedeň.

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com