Hero image

Start-up since 1919

Tlač | 14. november 2019.
Pod heslom „Start-up since 1919“ sa spoločnosť EVVA prezentovala na medzinárodnom dvojdňovom mediálnom podujatí pred novinármi z ôsmich krajín, ktoré sa uskutočnilo 13. a 14. novembra.

Viedeň, 14.11.2019 – Začiatok podujatia sa niesol v duchu inovácií spoločnosti EVVA a účastníci absolvovali startupovú prehliadku Viedne. Uskutočnila sa návšteva pilotného závodu v časti Aspern, najväčšieho startupového hubu v Európe s názvom WeXelerate, a odbornej verejnosti sme prezentovali inovatívne projekty spoločnosti EVVA. Na druhý deň sa zástupcovia médií v rámci exkluzívnej tlačovej konferencie dozvedeli o budúcich výzvach a nových možnostiach spoločnosti, najmä o digitalizácii a pri prehliadke závodu vo Wienerbergu mali možnosť na vlastné oči vidieť, ako momentálne vyzerá naše pracovisko. Na tlačovej konferencii informovali Stefan Ehrlich-Adám, CEO skupiny EVVA, Michael Kiel, koncernový riaditeľ oddelenia prevádzky a Johann Notbauer, koncernový riaditeľ úseku a inovácií na trhu a technológií, o najdôležitejších míľnikoch spoločnosti EVVA od jej založenia pred 100 rokmi, o nadchádzajúcich novinkách v oblasti produktov a výroby, a tiež o vyhliadkach bezpečnostných technológií do budúcnosti.                                                                                                                   

Inovujeme neustále od založenia v roku 1919

Medzinárodne uznávaný poskytovateľ bezpečnostných systémov vysokej kvality už 100 rokov spája mimoriadne úspešnú tradíciu s inováciou, vďaka čomu sa vypracoval na jedného z najvýznamnejších výrobcov mechanických a elektronických uzamykacích systémov. „Spoločnosť sa od svojho založenia ako „tvorivo-pokusného zhodnocovacieho zariadenia“ vyznačuje smelými a predvídavými krokmi, ako aj snahou o inováciu“, uviedol Stefan Ehrlich-Adám, CEO skupiny EVVA.

Mechanika ...

Jedným z úspechov inovatívnej sily firmy EVVA - a zároveň dôležitým míľnikom rozširovania podniku – bolo vynájdenie a patentovanie dodnes významných mechanických systémov GPI a MCS, pred takmer štyridsiatimi rokmi. Avšak aj v mechanike sa neustále posúvame vpred. „Na základe platnosti patentov maximálne 20 rokov je potrebné, aby sme neustále ďalej vyvíjali aj mechanické systémy a prinášali nové nápady pre uzamykacie systémy“, vysvetlil Ehrlich-Adám.

... a elektronika

Celoeurópsky prieskum trhu navyše preukázal priekopníckeho ducha spoločnosti EVVA v odvetví elektroniky. Rodinný podnik z Viedneje totiž už od 70. rokov prvou spoločnosťou na svete (!) v tomto odvetví, ktorá začala používať počítačové programy na výpočet a kontrolu najzložitejších cylindrových uzamykacích zariadení. Už roky sú Xesar a AirKey etablovanými a dodnes jedinečnými riešeniami, ktoré reagujú na výzvy celosvetových megatrendov v odvetví bezpečnosti. „S vlastným vývojom sme nechýbali pri nástupe elektroniky pred približne 25 rokmi. Od samého začiatku sme disponovali vzácnym know-how z oblasti mechaniky a aj dnes robíme všetko pre to, aby sme vďaka nemu vyrábali čo najkvalitnejšiu elektroniku. Lebo kombinácia mechanických a elektronických prístupových systémov je technicky zmysluplnou odpoveďou na špecifické bezpečnostné a organizačné potreby,“ uviedol Ehrlich-Adám.

Výskum a vývoj v spoločnosti

Na základe toho, že sami objavujeme a vyvíjame produkty najvyššej kvality s dlhou životnosťou, má spoločnosť vlastný interný úsek výskumu a vývoja, ktorý sa za posledné roky výrazne rozrástol. „Inžinierska časť procesu sa teda realizuje u nás a sami rozhodujeme o produktovej koncepcii. Poznáme trh aj zákazníkov a vieme, aké riešenia užívatelia očakávajú,“ vysvetlil Ehrlich-Adám.

Rozširovanie a udržateľnosť

EVVA zamestnáva v hlavnom výrobnom závode vo Viedni okolo 460 zamestnancov a zamestnankýň a v posledných rokoch razantne navýšila množstvo personálu najmä na úseku elektroniky a softvéru, čo je spojené s neustálymi investíciami do strojov. Koniec koncov pre spoločnosť EVVA znamená prechod z mechaniky na mechatroniku aj zvýšený dopyt po pracovníkoch s technickým zameraním a po softvérových inžinieroch. „Takže v budúcnosti investujeme aj do personálu, ktorý bude potrebný pri zabezpečovaní inštalácií,“ vyjadril sa Ehrlich-Adám. Okrem zabezpečenia a tvorby pracovných miest sa viedenskýrodinný podnik snaží v závode dôsledne presadzovať cielenú stratégiu CSR (spoločensky zodpovedného podnikania), okrem iného prostredníctvom čistej produkcie, ktorej podiel predstavuje 60 %.

Partneri a predaj po celom svete

Okrem hlavného závodu vo Viedni je dôležitým faktorom ďalšieho rozširovania a medzinárodného úspechu EVVA medzičasom už desať pobočiek v Európe a sieť viac ako 1000 obchodných partnerov v odvetví elektroniky a ďalších v odvetví mechaniky. Pre spoločnosť sú zaujímavé cieľové trhy v juhovýchodnej Ázii, na Blízkom Východe a v Austrálii. Uzamykacie systémy EVVA sa inštalujú po celom svete už dlho, možno ich nájsť napr. na zaoceánskej lodi Queen Mary, v Kodaňskej opere, na novom štadióne Juventusu v Turíne a aj v Dóme sv. Štefana vo Viedni. „Široká predajná sieť je jednou z našich najsilnejších stránok, k našim kľúčovým kompetenciám patria projektovanie, výpočet a inštalácia zákaziek s veľkým rozsahom,“ vyjadril sa Ehrlich-Adám.

Priemysel 4.0 a excelentnosť

V druhej časti tlačovej konferencie načrtol Michael Kiel, riaditeľ úseku prevádzky, stav a plány firmy EVVA v rámci Priemyslu 4.0. „EVVA chápe Priemysel 4.0 nielen ako digitalizáciu, ale aj ako širokú paletu možností rozvoja excelentnosti. Stanovili sme si preto štyri priority rozvoja pre našu vysokú úroveň excelentnosti spojenú s Priemyslom 4.0: 1. Digitalizácia, 2. Automatizácia, 3. Rozvoj hlavného závodu 4. Spolupráce. Najvyššou prioritou pritom vždy bolo a bude, zapájať do projektov „ľudí“ s príslušnou zamestnaneckou kvalifikáciou,“ objasnil Kiel.

Digitalizácia

Ukážkovým nástrojom „živej digitalizácie“ je Order Fulfillment Tool, ktorý si spoločnosť EVVA sama vytvorila a ktorý sleduje objednávky a ich aktuálny stav. Pri projekte Next Generation Cross Link Production (XPro) sleduje EVVA zároveň niekoľko cieľov: Na jednej strane by sa mal realizovať základný návrh pre flexibilný výrobný systém, a preto EVVA v spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni stroj „vybavili digitálne“ a dodatočne aj kolaboratívnou robotikou. Na druhej strane prostredníctvom výroby bez nákresov s využitím počítača (Computer Aided Manufacturing - CAM) aplikovanej už pri typovej konštrukcii podporujeme digitalizáciu, teda prácu bez použitia papiera. Strednodobým cieľom pre EVVA je v konečnom dôsledku zobrazovať výrobu v plnej miere digitálne kvôli plánovaniu a optimalizácii procesov a postupov prostredníctvom „Digital Twins“. Preto sa v priebehu výskumného projektu AutProSim s inštitútom Fraunhofer bude od roku 2020 využívať digitálne plánovanie výroby so simuláciou a optimalizáciou.

Automatizácia

EVVA investuje do roku 2023 do rozvoja excelentnosti sumu 20 miliónov eur, z toho sa dve tretiny vynaložia na prvotriedne riešenia v oblasti automatizácie“, vyjadril sa Kiel. Podporujeme najmä nové technológie tlačenia 3D pre umelohmotné časti v strojárstve, a spracovanie snímkov pre skúšobný scenár integrovaný v automatizačnej linke. No stále viac sa v EVVA využívajú aj kolaboratívne roboty (koboty) na podporu zamestnancov pri jednoduchých monotónnych úlohách (napr. triedenie). „Na na základe tejto automatizácie možno činnosti a potom objednávky presunúť z krajín s nízkou mzdovými nákladmi do závodu Wienerberg. Koboty umožňujú okrem zníženia počtu chýb a zvýšenia úrovne kvalifikácie aj vyššiu konkurencieschopnosť EVVA,“ povedal koncernový riaditeľ úseku Michael Kiel.

Vývoj hlavného závodu

Kiel pri téme vývoja hlavného závodu objasnil, prečo súvisí Priemysel 4.0 v spoločnosti EVVA s internacionalizáciou. „V rámci našej stratégie hlavného ústredia so satelitmi sa v budúcnosti tri hlavné závody vo Viedni, Tišnove a Krefelde stanú ústredím a teda výrobnými jednotkami vyhotovovania dielov a automatizovanej montáže. Satelity budú v budúcnosti predstavovať osem distribučných stredísk po celej Európe na manuálnu montáž menších výrobných dávok.“ Približne do roku 2023 plánuje mať EVVA ustálené všetky hlavné ústredia a satelity v zmysle jednotného výrobného reťazca.

Spolupráce

Kiel napokon predstavil rôzne spolupráce výskumného charakteru ako štvrté ťažisko rozvoja spoločnosti na ceste za excelentnosťou. V spolupráci s technickou univerzitou vo Viedni boli v rámci pilotného závodu Priemyslu 4.0 vypracované štúdie realizovateľnosti v otázke možnosti využitia kobotov alebo komunikačných riešení na princípe machine-to-machine vo výrobe. V spolupráci s inštitútom Fraunhofer skúma EVVA riešenia pre automatické plánovanie a optimalizáciu výroby na základe údajov z výroby v reálnom čase. Univerzita vo Viedni podporuje firmu EVVA pri vývoji a rozširovaní výrobnej platformy centurio.work. EVVA je tiež spoločníkom v Austrian Center for Digital Production (CDP), kde je okrem iného cieľom výskumu úplná digitalizácia procesu od objednávky cez výrobu až po dodanie.

Pre firmu EVVA spočíva úroveň rozvoja excelentnosti nielen v neustálom vývoji, ale aj v pravidelnom posudzovaní aktuálneho stavu. Preto sa EVVA rozhodla uchádzať sa v budúcom roku o priemyselné ocenenie „Fabrik 2020 – najlepšia výrobná firma v Rakúsku“,“ uzavrel Kiel.

Pohľad do budúcnosti

Johann Notbauer, koncernový riaditeľ úseku inovácií a technológií na trhu, napokon informoval o trendoch a vývoji aj na základe nedávno získaných dojmov zo Silicon Valley v spoločnostiach ARM a Microsoft. Možné scenáre sa podľa jeho názoru opierajú o dve technológie budúcnosti: 1. Umelá inteligencia a strojové učenie (AI / machine learning), a s tým spojená 2. Konektivita. Obidve témy prinášajú zásadné zmeny aj do odvetvia bezpečnostných technológií.

Machine Learning

Podľa Notbauera spočíva zmena, ktorú prinesie strojové učenie ako hnací motor inovácií v tom, že v budúcnosti budú samotné nástroje „inteligentné“ - a teda spracovanie a vyhodnotenie neustále zisťovaných údajov bude prebiehať priamo v samotných nástrojoch. „Tak by napríklad v budúcnosti mohli všetky „inteligentné“ koncové komponenty pri zariadení Xesar neustále merať vlastný priebeh napätia a tieto údaje vyhodnocovať centrálne prostredníctvom „neurónovej“ siete. Pri tom získaný algoritmus zistí, kedy a pri akých koncových komponentoch môže dôjsť k výpadku batérie. Tým sa optimalizuje udržateľnosť a náklady na údržbu zariadenia a obchod tak získa cenné informácie pre potrebnú modernizáciu celého systému. Pridaná hodnota a úžitok pre zákazníka spočíva v predikatívnej údržbe , teda v údržbe s optimalizovanými nákladmi, ktorá zabezpečuje hladkú prevádzku zariadenia,“ objasnil Notbauer príklad využitia vo firme EVVA.

Konektivita

Druhým hnacím motorom inovácií je otázka konektivity ako výsledok mnohých nových možností, ktoré otvára prelomová technológia 5G. „5G nám ponúka možnosť spojiť výrobné stroje priamo s Cloudom. Už nebude potrebné ovládanie programovateľnou pamäťou, ktoré je náročné na programovanie. Všetko bude prebiehať na centrálnom Cloude – s rýchlym umiestnením a možnosťou rýchlo vykonávať zmeny, ak sa zmenia produkty alebo potreby trhu,“ vysvetlil Notbauer. Tento trend sa nazýva „Control as a Service“.

EVVA bude aj napriek strojovému učeniu a 5G okrem využívania nových technológií podporovať aj inovácie v mechanických systémoch, lebo na konci reťazca je tak či onak ešte stále mechanický prvok.

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com