Hero image

Start-up sedan 1919

Press | 14. November 2019.
Under mottot Startup sedan 1919 presenterade EVVA sin verksamhet för journalister från åtta länder inom ramen för ett medieevent som ägde rum mellan den 13–14 november.

Wien, 14 november 2019 – Helt i linje med innovationstänket hos EVVA inleddes eventet med en tur bland innovativa  framtidstänkande företag i Wien. Man besökte Pilotfabrik i Aspern och Europas största innovationscenter WeXelerate. Besökarna fick ta del av innovativa projekt från EVVA. Den andra dagen fick journalisterna  en personlig inblick i verksamheten under en presskonferens och en guidad tur i fabriken, samtidigt som man diskuterade framtidens utmaningar och möjligheter. Under presskonferensen berättade Stefan Ehrlich-Adám, VD för EVVA-gruppen, Michael Kiel, koncernområdeschef operations och Johann Notbauer, koncernområdeschef marknadsinnovation och teknologi, om de viktigaste milstolparna sedan EVVA:s grundande för 100 år sedan, samt om kommande nyheter  gällande produkter och tillverkning. Samtalet innehöll även  tankar om säkerhetsteknikens framtid.

Fokus på innovation sedan grundandet 1919

Den internationellt renommerade och respekterade leverantören av högvärdiga säkerhetssystem har i mer än 100 år förenat tradition och innovation på ett ytterst framgångsrikt sätt. Detta har gjort företaget till en av världens ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska låssystem. – Sedan grundandet under namnet ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” har företaget präglats av driftigt och förutseende entreprenörskap och av strävan efter innovation”, förklarar Stefan Ehrlich-Adám, VD för EVVA-gruppen.

Mekanik ...

Ett bra exempel på EVVA:s innovationskraft – och samtidigt en viktig milstolpe för företagets tillväxt – var utvecklingen och patenteringen av de ännu idag viktiga mekaniska systemen GPI och MCS för 40 år sedan. Den kontinuerliga vidareutvecklingen pågår dock även på området för mekanik. – På grund av att patentskyddet gäller i högst 20 år är det nödvändigt att vi vidareutvecklar även de mekaniska systemen och ständigt tar fram nya idéer, förklarar Ehrlich-Adám.

... och elektronik

Vid sidan av mekaniken märks EVVA:s pionjäranda av den Europaomfattande marknadsbearbetningen med ett eget separat elektroniskt segment. På 1970-talet var familjeföretaget från Wiennämligen världens (!) första företag inom branschen som använde datorprogram för kalkylering och kontroll av de mest komplexa cylinderlåssystemen.  Xesar och AirKey är numera etablerat  på marknaden och erbjuder i dag unika lösningar för de utmaningar som skapas av de globala trenderna inom säkerhetsbranschen. – När de elektroniska lösningarna gjorde intåg för 25 år sedan var vi fort igång med egna utvecklingsarbeten. Vi hade dessutom redan från början värdefull know-how inom mekanik och strävar ännu idag konsekvent efter att kombinera denna på bästa sätt med elektroniken. Kombinationen mellan mekaniska och elektroniska tillträdeskontrollsystem är nämligen ur teknisk synvinkel  det bästa svaret på specifika säkerhets- och organisationsbehov, förklarar Ehrlich-Adám.

Företagsintern forskning och utveckling

Med bakgrund av vår strävan att själv utveckla och vidareutveckla hållbara produkter av högsta kvalitet har EVVA inrättat en egen forsknings- och utvecklingsavdelning, som växt kraftigt under de senaste åren. – Den tekniska utvecklingen sker därmed hos oss och vi bestämmer själva över produktkonceptet. Vi känner marknaden, kunderna och vet vilka lösningar som operatörerna förväntar sig, säger Ehrlich-Adám.

Tillväxt och hållbarhet

EVVA har cirka 460 anställda vid sin huvudfabriken i Wien, och under de senaste åren har man snabbt ökat personalstyrkan, särskilt inom elektronik och mjukvarasamtidigt som investeringarna i maskinparken har fortsatt.   För EVVA innebär övergången från mekanik till mekatronik även ett ökat behov av tekniker och dataingenjörer. – I framtiden kommer vi därför att investera i en personalpool som även kan hjälpa till vid installationer, förklarar Ehrlich-Adám. Vid sidan av att skapa och trygga arbetsplatser har familjeföretaget även en specifik CSR-strategi, som genomförs konsekvent bland annat genom tillämpningen av clean production, vars andel uppgår till 60 %.

Partner och försäljning över hela världen

Utöver huvudkontoret i Wien är det numera tio dotterbolag i Europa och ett nätverk av mer än 1 000 distributörer.EVVA:s elektroniska och mekaniska produkter en viktig faktor för företagets fortsatta tillväxt och internationella framgång. Som intressanta marknader räknas Sydostasien, Mellanöstern och Australien. Låssystem från EVVA finns nämligen redan installerade på olika platser över hela världen, till exempel på kryssningsfartyget Queen Mary, på operan i Köpenhamn, i Juventus nya arena i Turin och i Stefansdomen i Wien. – Vårt breda distributionsnätverk är en av våra största styrkor, till våra kärnkompetenser hör även projektering, kalkylering och genomförande av stora projekt, säger Ehrlich-Adám.

Industri 4.0 och kompetens

I den andra delen av diskussionen redogjorde driftchef Michael Kiel för det aktuella läget och för EVVA:s planer på området Industri 4.0. – För EVVA omfattar begreppet industri 4.0 inte bara digitalisering utan även många möjligheter till utveckling av den egna excellensen. Våra excellenskrav i samband med industri 4.0 grundar sig därför på fyra viktiga utvecklingspunkter: 1. Digitalisering, 2. Automatisering, 3. Anläggningsutveckling 4. Samarbete. Fokus på ”människan” har alltid varit och kommer alltid att vara vår främsta prioritering, något som vi manifesterar genom lämpliga kompetensåtgärder för personalen och även deltagande i projekt, förklarar Kiel.

Digitalisering

Ett föredömligt exempel på digitalisering i praktiken är EVVA:s egna Order Fulfillment Tool. I OF Tool kan man följa en orders flöde och aktuella status  från beställning till leverans. När det gäller Projekt Next Generation Cross Link Production (XPro) har EVVA satt upp flera mål: Å ena sidan ska man ta fram en blåkopia för ett flexibelt produktionssystem. I detta syfte har EVVA tillsammans med Wiens tekniska universitet genomfört en ”digital riggning” av en maskin och dessutom utrustat den med kollaborativ robotik. Digitaliseringen drivs på med Computer Aided Manufacturing  (CAM) datorstödd ritningstillverkning vilket redan används i inom prototyputveckling. Målet för EVVA på medellång sikt är kunna avbilda produktionen med hjälp av ”digital twins” för planering och optimering av processer och förfaranden. I detta syfte ska man tillsammans med Fraunhofer inom ramen för forskningsprojektet AutProSim ta fram en produktionsplanering med simulering och optimering med början 2020.

Automatisering

Fram till 2023 kommer EVVA att investera 20 miljoner euro i utformningen av excellensutveckling, varav två tredjedelar kommer att gå till förstklassiga automatiseringslösningar, förklarar Kiel. Särskild fokus kommer att läggas på de nya teknikerna för 3D-utskrift av plastdelar inom maskinbygge och på bildbearbetning för en kontrollfunktion som ska integreras i automatiseringslinjen. EVVA använder sig i allt större utsträckning även av  robotar (cobots) för att hjälpa personalen utföra enkla monotona uppgifter (t.ex. sortering). – Med denna typ av automatisering kan produktionen flyttas tillbaka från små producerande fabriker till anläggningen i Wienerberg, vilket i sin tur gör att kontrollen på orden centraliseras. Med cobots kan man alltså förutom att minimera felen och öka kvalitetsnivån även stärka EVVA:s konkurrenskraft, säger koncernområdeschef Michael Kiel.

Anläggningsutveckling

När frågan anläggningsutveckling diskuterades förklarade Michael Kiel hur industri 4.0 hänger samman med internationalisering hos EVVA. – Med målet av vår strategi med powerplants och satelliter kommer de tre anläggningarna i Wien, Tišnov och Krefeld i framtiden bli en powerplant och därmed produktionsenheter för komponenter och automatiserad montering. Satelliterna i sin tur kommer att bestå av åtta Europabaserade distributionsanläggningar för manuell montering av mindre batcher. EVVA planerar att integrera alla powerplants och satelliter i en enhetlig processkedja fram till 2023.

Samarbete

Slutligen redogjorde Kiel för de olika samarbetena av forskningskaraktär som fjärde viktig utvecklingspunkt på vägen mot excellens. Tillsammans med det tekniska universitetet i Wien utarbetar man inom ramen för Pilotfabrik 4.0 genomförbarhetsstudier gällande användningsmöjligheterna för cobots eller lösningar för kommunikation mellan maskiner inom produktionen. Med Fraunhofer Institute undersöker EVVA lösningar för  en automatisk produktionsplanering och optimering baserat på live-produktionsdata. Universitetet i Wien i sin tur stöder EVVA vid utvecklingen och utökningen av produktionsplattformen centurio.work. EVVA är dessutom delägare i Austrian Center for Digital Production (CDP), som bland annat har som forskningsmål att digitalisera hela processen från beställning till produktion och leverans.

För EVVA är målet på excellensutveckling inte bara kontinuerlig vidareutveckling, utan även en möjlighet att uppnå en positionering som ett innovativt  ledande företag i säkerhetsbranschen. Nästa år kommer EVVA därför att delta i ”Fabrik 2020 –  bästa produktions fabrik i Österike”  avslutar Kiel.

Framtidsutsikter

Johann Notbauer, koncernområdeschef för marknadsinnovation och teknologi, gav slutligen en uppdatering om trender och utvecklingar, delvis baserade på de senaste intrycken från Silicon Valley hos företagen ARM och Microsoft. Enligt Notbauer bygger de möjliga scenarierna på två framtidsteknologier, nämligen på artificiell intelligens och maskinell inlärning (AI/machine learning) för det första och på connectivity för det andra. Båda dessa tekniker kommer att medföra omvälvande förändringar även för säkerhetsbranschen.

Machine learning

När det gäller den innovativa tekniken machine learning kommer förändringen enligt Notbauer att medföra att maskinerna i framtiden själva kommer att vara ”intelligenta”. Bearbetning och utvärdering av data som samlas in löpande kommer därmed att ske i själva maskinerna. Ytterligare olika applikationsmöjligheter är resultatet av kombinationen av digital data med fysiska data. Digital data är uppgifter som genereras vid respektive touchpoint, physical data är uppgifter från diverse sensorer – genom att kombinera dessa olika uppgifter på ett specifikt sätt kommer man i framtiden att kunna få mer kunskap om användningen av slutkomponenter och av hela systemet.

I framtiden kommer exempelvis alla ”intelligenta” slutkomponenter i ett Xesar-system att löpnade kunna mäta den egna spänningskurvan och dessa uppgifter kommer i sin tur att kunna utvärderas centralt via ett ”neuronalt” nät. Med hjälp av den beräknade algoritmen kommer man att kunna förutspå vid vilka komponenter som ett batterifel kommer att uppstå. Detta i sin tur optimerar komponentens hållbarhet och underhåll samt ger användaren värdefull information om en nödvändig uppdatering av hela systemet. Detta så kallade ”Predictive Maintenance” ger mervärde och nytta för kunden genom att säkerställa felfri drift och kostnadsoptimerat underhåll, förklarar Notbauer med ett användningsexempel från EVVA.

Connectivity

Den andra stora drivkraften för innovation är connectivity, en av de många möjligheter som 5G öppnar för. – Med 5G kan vi koppla upp produktionsmaskiner direkt mot molnet. Vi behöver inte längre någon minnesprogrammerbar styrning som kräver krånglig programmering. Detta sker i ett centralt moln – som är enkelt att inrätta och går snabbt att ändra i takt med produkterna eller marknadens behov, förklarar Notbauer. Denna tjänst kallas ”Control as a Service”.

Trots machine learning och 5G så kommer EVVA att vid sidan av de nya teknikerna fortsätta driva på utvecklingen av de mekaniska systemen – i slutet av kedjan står ju nämligen alltid ett mekaniskt element.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com