Hero image

Användarvillkor från EVVA

Operatör för denna webbplats är EVVA Sicherheitstechnologie GmbH med säte i A-1120 Wien, Wienerbergstraße 59-65. Företaget är registrerat i bolagsregistret i handelsdomstolen i Wien under nummer 120755g.

Denna webbplats får endast användas i enlighet med användarvillkoren nedan. Genom att använda webbplatsen och dess innehåll godkänner användaren, utan inskränkningar, användarvillkoren och alla tillämpliga lagar som vi hänvisar till här. Dessa villkor gäller för alla webbplatser, mobila appar och andra webbaserade eller interaktiva tjänster från EVVA. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda webbplatsen eller övriga tjänster.

EVVA har ställt samman denna webbplats med största omsorg. EVVA ger dock inga garantier och ansvarar inte för att informationen på denna webbplats är fullständig, uppdaterad, riktig eller av rätt kvalitet.

EVVA ansvarar inte för skador som uppstår direkt eller indirekt till följd av att man använt eller inte använt informationen på webbplatsen. Detta gäller för alla typer av skador, särskilt skador som kan uppstå till följd av fel, fördröjningar eller avbrott i överföringen, störningar i tekniska system och tjänster, felaktigt innehåll, förlust eller radering av uppgifter, virus eller på annat sätt vid användning av denna webbplats.  Vi ansvarar inte för följdskador eller utebliven vinst.

Ansvarsbegränsningen ovan gäller inte vid dödsfall, person- eller hälsoskador, vid skador som orsakats uppsåtligt eller på grund av grov vårdslöshet samt skador som omfattas av produktansvarslagen.

Allt innehåll på webbplatsen skyddas av upphovsrätten. Information eller uppgifter, särskilt videofilmer, texter, textdelar, interaktiva applikationer och bildmaterial – även i utdrag – får inte mångfaldigas, ändras, spridas, tryckas, kopieras, översättas eller lagras utan skriftligt tillstånd från EVVA. Innehållet på webbplatsen får användas för privata, icke-kommersiella ändamål fram till återkallelse, under förutsättning att materialet inte förändras och att varje kopia eller utskrift av ett dokument eller en del förses med lämplig märkning gällande upphovsrätt resp. källuppgifter.

De varumärken och logotyper som visas på denna webbplats (nedan kallade varumärken) är både registrerade och ej registrerade varumärken som tillhör EVVA och andra innehavare. Dessa varumärken får endast användas med skriftligt tillstånd av respektive innehavare. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller andra material är, såvida det inte uttryckligen tillåts, förbjudet.

EVVA fäster största vikt vid skyddet av besökarnas personliga integritet. EVVA behandlar dina uppgifter strikt förtroligt och vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk eller ändringar. När vi samlar in personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) på vår webbplats sker det endast med ditt medgivande. Dina uppgifter vidarebefordras inte heller till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Mer information om dina rättigheter gällande dataskydd finns i EVVA:s integritetspolicy.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats användarvänlig och lagra besökarnas preferenser, men även för att över huvud taget möjliggöra funktionen hos bakomliggande innehållshanteringssystem ur teknisk synpunkt. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk och som gör det möjligt för oss att identifiera hårddisken när du besöker webbplatsen igen.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att anpassa inställningarna för din webbläsare. Du kan när som helst radera redan sparade cookies. Information om hur du raderar eller blockerar cookies finns i anvisningarna för din webbläsare. Om du inte godkänner cookies kan det leda till att du inte kan använda webbplatsen fullt ut.

På denna webbplats används följande tjänster från Google Inc. (nedan kallad Google): Google Analytics
(Webbanalystjänst), Google Maps (för inbäddning av interaktiva kartor på vår webbplats) och Google Adwords (för att marknadsföra våra tjänster på externa webbplatser med hjälp av reklam). Alla uppgifter, användarvillkor och all information om dataskydd i samband med dessa tjänster från Google hittar du i EVVA:s integritetspolicy.

Trots noggrann kontroll och genomförande av alla möjliga tekniska åtgärder kan EVVA inte garantera att innehållet på webbplatsen är fritt från virus eller liknande programrutiner. Nedladdning av material från denna webbplats sker på egen risk. Du ansvarar själv för att genomföra lämpliga processer och kontroller som motsvarar dina särskilda behov av virusskydd och noggrannheten på användning av data.

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbsidor som tillhör tredje part. EVVA ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eftersom ansvaret endast ligger hos operatören till de länkade sidorna. EVVA har ingen kontroll över de länkade sidorna resp. innehållet på dessa.

Länkar är alltid ”levande”(dynamiska) referenser. EVVA kontrollerar externt innehåll innan detta bäddas in på webbplatsen så att det inte medför civil- eller straffrättsligt ansvar, dock sker ingen löpande kontroll av det innehåll som EVVA hänvisar till med avseende på ändringar som skulle kunna leda till sådant ansvar. Om EVVA upptäcker eller uppmärksammas på att ett konkret innehåll, till vilket länkning har skett, medför civil- eller straffrättsligt ansvar, kommer EVVA utan dröjsmål att ta bort länken.

EVVA förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av eller hela webbplatsen utan föregående meddelande, samt att tillfälligt eller slutgiltigt lägga ner webbplatsen.

Dessa användarvillkor är en del av EVVA:s webbplats. Om delar eller enskilda formuleringar av dessa användarvillkor är eller blir ineffektiva, ogiltiga eller ej genomförbara påverkas inte innehåll eller giltighet hos övriga delar av användarvillkoren.

Dessa användarvillkor regleras av österrikisk rätt. Internationella köplagen tillämpas ej. Jurisdiktion för tvister är Wien.


+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com