Hero image

Start-up od 1919 roku

Prasa | 14. listopada 2019.
Podczas dwudniowego, międzynarodowego wydarzenia dla mediów, zorganizowanego w dniach 13-14 listopada zgodnie z mottem „Start-up od 1919 roku”, dziennikarze z ośmiu krajów mieli możliwość bliżej poznać firmę EVVA.

Wiedeń, 14 listopada 2019 r. – Na początku wydarzenia odbyła się tematyczna wycieczka po Wiedniu, dotycząca innowacji. Jej program obejmował m.in. wizytę w pilotażowej fabryce w Aspern oraz w ośrodku WeXelerate – największym centrum start-upów w Europie, oraz prezentację aktualnych projektów innowacji w firmie EVVA. Drugiego dnia, w ramach ekskluzywnego wywiadu i wycieczki po zakładzie w dzielnicy Wienerberg, przedstawiciele mediów mogli osobiście obejrzeć warsztaty EVVA, poznając inwestycje przygotowujące na szanse i wyzwania, jakie niesie przyszłość – z naciskiem na kwestię cyfryzacji. Rozmowy, w których uczestniczyli Stefan Ehrlich-Adám, dyrektor zarządzający Grupy EVVA, Michael Kiel, dyrektor ds. operacyjnych oraz Johann Notbauer, dyrektor ds. innowacji i technologii, dotyczyły najważniejszych etapów rozwoju firmy na przestrzeni 100 lat istnienia, kolejnych nowości w zakresie produktów i technik wytwarzania, a także prognoz i trendów w branży zabezpieczeń.

Ciągła innowacyjność od 1919 roku

Renomowany, uznany na zagranicznych rynkach dostawca systemów zabezpieczających wysokiej jakości w ciągu 100 lat istnienia opracował wiele innowacji, dzięki którym obecnie cieszy się statusem globalnego, znaczącego producenta mechanicznych i elektronicznych systemów zamknięć. „Od momentu założenia pod nazwą Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt – czyli Instytut Wynalazczo-Testowo-Wdrożeniowy – działalność firmy charakteryzuje się odważnym dążeniem do innowacji” – podkreśla Stefan Ehrlich-Adám, dyrektor zarządzający Grupy EVVA.

Systemy mechaniczne...

Znakomitym przykładem ducha wynalazczości EVVA, a jednocześnie ważnym etapem ekspansji przedsiębiorstwa było opracowanie i opatentowanie skutecznych do dzisiaj – a istniejących już około 40 lat – mechanicznych systemów GPI i MCS. Jednak ciągły rozwój nadal ma miejsce w segmencie produktów mechanicznych. „Ze względu na maksymalnie 20-letni okres ochrony patentowej musimy na bieżąco doskonalić systemy mechaniczne i szukać nowych pomysłów dla systemów zamknięć” – wyjaśnia Stefan Ehrlich-Adám.

...i elektroniczne

Ostatnie lata odznaczały się dużym wzrostem popularności elektronicznych rozwiązań EVVA w Europie. Wiedeńskie przedsiębiorstwo rodzinne już w latach 70-tych minionego wieku – jako pierwsze na świecie w swojej branży! – stosowało programy komputerowe do obliczeń i weryfikacji złożonych systemów zamknięć. W międzyczasie rozwiązania Xesar i AirKey zdobyły uznanie na rynku i do dziś są wyjątkowymi systemami, które spełniają globalne wymagania branży zabezpieczeń. „Wprowadzając na rynek produkty elektroniczne około 25 lat temu, bazowaliśmy na własnych, unikalnych pracach rozwojowych. Już od początku dysponowaliśmy cennym know-how z zakresu mechaniki i obecnie dążymy do tego, aby tę wiedzę najlepiej uzupełniać o możliwości ze świata elektroniki. To właśnie kombinacja rozwiązań mechanicznych i elektronicznych jest technicznie najefektywniejszą odpowiedzią na specyficzne potrzeby organizacyjne i wymogi bezpieczeństwa naszych klientów” – kontynuuje dyrektor zarządzający.

Firmowe prace badawczo-rozwojowe

Ze względu na potrzebę projektowania i produkcji trwałych produktów najwyższej jakości we własnym zakresie firma posiada własny dział badań i rozwoju, który w ostatnich latach został znacznie rozbudowany. „Prace inżynieryjne są realizowane u nas i samodzielnie decydujemy o koncepcji produktu. Znamy rynek i klientów oraz wiemy, które rozwiązania są poszukiwane” – podkreśla Stefan Ehrlich-Adám.

Ekspansja i zrównoważony rozwój

EVVA w głównym zakładzie produkcyjnym w Wiedniu zatrudnia około 460 osób. W ostatnich latach zatrudnienie rosło szczególnie szybko w dziale elektroniki i oprogramowania, a ponadto trwa wiele bieżących inwestycji w park maszynowy. Wyraźnie widać zmianę polegającą na odejściu od mechaniki na rzecz mechatroniki – stąd zwiększone zapotrzebowanie na techników i programistów. „W przyszłości nadal planujemy inwestycje w personel, aby zapewnić umiejętności z zakresu instalacji systemów” dodaje dyrektor zarządzający. Oprócz zabezpieczenia i tworzenia miejsc pracy, wiedeńskie przedsiębiorstwo rodzinne przyjęło przemyślaną strategię odpowiedzialności społecznej, m.in. wdrażając metody wytwórcze „clean production”, które obejmują już około 60% produkcji.

Partnerzy i dystrybucja na całym świecie

Poza główną siedzibą w Wiedniu istnieje dziesięć oddziałów w Europie oraz sieć ponad 1000 partnerów w zakresie systemów elektronicznych i mechanicznych, którzy stanowią ważny czynnik dalszej ekspansji firmy EVVA i są fundamentem międzynarodowego sukcesu. Obiecującym kierunkiem rozwoju działalności jest Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód oraz Australia. Systemy zamknięć EVVA od dawna są instalowane w obiektach na całym świecie, np. na statku wycieczkowym Queen Mary, w kopenhaskiej operze, na nowym stadionie drużyny piłkarskiej Juventus w Turynie i w katedrze Stephansdom w Wiedniu. „Efektywna sieć dystrybucji jest jedną z naszych najmocniejszych stron, a nasze główne kompetencje obejmują projektowanie systemów, kalkulacje i realizację dużych systemów” – z dumą mówi Stefan Ehrlich-Adám.

„Przemysł 4.0” i doskonałość

W drugiej części rozmowy Michael Kiel, dyrektor ds operacyjnych EVVA, nakreślił sytuację firmy EVVA i plany w obszarze działań „Przemysł 4.0”. „EVVA rozumie, że koncepcja „Przemysł 4.0” oznacza nie tylko cyfryzację, ale również szeroki wachlarz możliwości rozwoju doskonałości. W związku z naszym dążeniem do doskonałości w ramach programu Przemysł 4.0” zdefiniowaliśmy cztery kluczowe obszary rozwoju: 1. cyfryzacja, 2. automatyzacja, 3. rozwój zakładów i 4. kooperacja. Najwyższym priorytetem zawsze było i będzie w przyszłości uwzględnianie zasobów ludzkich poprzez odpowiednie działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników i czynnego uczestnictwa” – wyjaśnia Michael Kiel.

Cyfryzacja

Modelowym narzędziem, które znakomicie przybliża zagadnienie cyfryzacji, jest opracowane przez firmę EVVA narzędzie Order Fulfillment, które monitoruje i wskazuje status zamówień. W ramach projektu XPro (Next Generation Cross Link Production) firma EVVA realizuje jednocześnie kilka celów: z jednej strony celem jest elastyczny system produkcyjny – aby to osiągnąć, EVVA we współpracy z wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym zmodernizowała cyfrowo maszynę i dodatkowo wyposażyła ją w robotykę. Z drugiej strony – w przypadku produkcji bezrysunkowej ze wspomaganą komputerowo produkcją (CAM) już wykorzystywaną w prototypowaniu – następuje również cyfryzacja eliminująca użycie papieru. Średniookresowym celem EVVA jest kompleksowe mapowanie produkcji w celu zaplanowania i optymalizacji całkowicie cyfrowych procesów lub procedur z wykorzystaniem metody „digital twins”. W ramach projektu badawczego AutProSim z Instytutem Fraunhofer cyfrowe planowanie produkcji z symulacją i optymalizacją ma być ukończone od 2020 roku.

Automatyzacja

„Do 2023 roku firma EVVA zamierza zainwestować 20 milionów euro w rozwój doskonałości, z czego dwie trzecie tej kwoty będą przeznaczone na wysokiej klasy rozwiązania automatyzacyjne” – dodaje dyrektor ds. operacyjnych. W szczególności promowane będą nowe technologie druku 3D części z tworzyw sztucznych do budowy maszyn oraz przetwarzanie obrazów w ścieżce kontroli zintegrowanej z linią automatyki. EVVA w coraz większym stopniu wykorzystuje również roboty pomocnicze (coboty) do wspierania pracowników w wykonywaniu prostych, monotonnych zadań (np. sortowanie). „Dzięki automatyzacji możemy z powrotem przenieść do zakładu w Wienerberg operacje – a tym samym zamówienia – z krajów o niskich kosztach pracy. Oprócz zmniejszenia liczby błędów i podniesienia poziomu kwalifikacji, coboty umożliwiają również zwiększenie konkurencyjności firmy EVVA” – podkreśla Michael Kiel.

Rozwój zakładów

Omawiając rozwój zakładów, Michael Kiel wyjaśnił, dlaczego koncepcja „Przemysł 4.0” w firmie EVVA jest związana z umiędzynarodowieniem. „W ramach naszej strategii podziału na główne lokalizacje i satelity, trzy zakłady: w Wiedniu, Tišnovie i Krefeld, w przyszłości staną się głównymi ośrodkami (tzw. powerplant) i tym samym zakładami wytwórczymi do produkcji części i zautomatyzowanego montażu. Satelity to z kolei osiem europejskich oddziałów sprzedażowych z możliwością ręcznego montażu mniejszych partii”. EVVA planuje zdefiniować wszystkie główne ośrodki i satelity w ramach jednolitego łańcucha procesów do około 2023 roku.

Kooperacja

Na zakończenie dyrektor ds. operacyjnych nakreślił różne formy współpracy o charakterze badawczo-rozwojowym, które stanowią czwarty obszar rozwoju doskonałości. Przykładem jest współpraca z wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym, w ramach której opracowano studium wykonalności programu „Przemysł 4.0” w fabryce pilotażowej w zakresie możliwego wykorzystania cobotów lub rozwiązań komunikacyjnych machine-to-machine w produkcji. Wspólnie z Instytutem Fraunhofer firma EVVA poszukuje rozwiązań do automatycznego planowania i optymalizacji produkcji w oparciu o bieżące dane produkcyjne. Z kolei Uniwersytet Wiedeński wspiera działania EVVA w zakresie rozwoju i rozbudowy platformy produkcyjnej centurio.work. EVVA jest również członkiem Austriackiego Centrum Produkcji Cyfrowej (CDP), gdzie między innymi realizowany jest cel badawczy polegający na ciągłej digitalizacji – od zamówień, przez produkcję po dostawy.

Jednak dla firmy EVVA celem doskonałości jest nie tylko ciągły rozwój, ale również regularna modernizacja zakładów. Na przykład w przyszłym roku EVVA weźmie udział w projekcie benchmarkowym „Fabryka 2020 – najlepsza produkcja w Austrii” – podsumowuje Michael Kiel.

Spojrzenie w przyszłość

Na zakończenie Johann Notbauer, dyrektor ds. innowacji i technologii, przedstawił trendy i kierunki rozwoju, m.in w oparciu o ostatnie wrażenia z wizyty w Dolinie Krzemowej w firmach ARM i Microsoft. Jego zdaniem możliwe scenariusze bazują na dwóch technologiach przyszłości: 1. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/machine learning) oraz 2. Łączność (connectivity). Obydwa zagadnienia łączą się również z przełomowymi zmianami w branży zabezpieczeń.

Machine learning

Według Johanna Notbauera, przełomowość innowacyjnych systemów uczących się polega na tym, że w przyszłości urządzenia będą „inteligentne” (smart) – a tym samym w przyszłości przetwarzanie i analiza określanych na bieżąco danych będzie wykonywana przez same urządzenia. Dalsze możliwości zastosowań wynikają z możliwości połączenia danych cyfrowych z danymi fizycznymi (digital data / physical data). Dane cyfrowe to dane generowane w trakcie poszczególnych punktów interakcji (touchpoint), a dane fizyczne to dane z czujników. Dzięki ukierunkowanemu połączeniu tych różnych danych możliwe będzie w przyszłości zdobycie jeszcze większej wiedzy na temat zastosowania komponentów końcowych i całego systemu.

W przyszłości wszystkie inteligentne komponenty końcowe systemu Xesar mogłyby w sposób ciągły mierzyć własny przebieg napięcia i centralnie analizować te dane poprzez sieć neuronową. Wyznaczony w tym procesie algorytm rozpoznaje, kiedy wystąpi awaria baterii w danym komponencie końcowym. To z kolei zoptymalizuje kwestie zrównoważonego rozwoju oraz koszty konserwacji systemu, a także dostarczy działowi sprzedaży cennych informacji na potrzeby niezbędnej modernizacji całego systemu. Wartość dodana i korzyść dla klienta polega na konserwacji zapobiegawczej (predictive maintenance), zapewniającej bezawaryjną eksploatację oraz konserwację zoptymalizowaną pod względem kosztów” – dodaje dyrektor ds. innowacji i technologii, podając przykład zastosowania w firmie EVVA.

Connectivity

Drugim ważnym czynnikiem stymulującym innowacyjność jest łączność bazująca na możliwościach technologii 5G. „5G umożliwia podłączenie maszyn produkcyjnych bezpośrednio do chmury. Nie będzie konieczne stosowanie lokalnego sterownika programowalnego, który wymaga czasochłonnego programowania. Ta operacja będzie wykonywana w centralnej chmurze – konfiguracja jest szybka i w razie potrzeby można ją elastycznie zmienić, gdy produkty lub rynek wymaga adaptacji” – podsumowuje Johann Notbauer. Ta technika nosi nazwę sterowania jako usługi (control as a service).

Jednak mimo systemów uczących się i standardu 5G firma EVVA będzie nadal rozwijać innowacje z zakresu systemów mechanicznych, ponieważ na końcu łańcucha funkcjonalności nadal znajduje się element mechaniczny.

z powrotem

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com