Informacje prawne i dotyczące ochrony danych

Podczas korzystania z tej witryny internetowej obowiązują wyłącznie następujące warunki użytkowania. Korzystając z witryny internetowej lub prezentowanych w niej treści użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przestrzeganie tych warunków. Między firmą EVVA a użytkownikiem nie zostaje nawiązany żaden inny, umowny lub przedumowny stosunek prawny, który potwierdzałby charakter prawny.

Treści prezentowane w witrynie internetowej przez EVVA zostały opracowane z maksymalną starannością. Firma EVVA nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witrynę internetową, prezentowane w niej treści, zwłaszcza teksty, a także za kompletność, aktualność, dokładność lub jakość prezentowanych informacji, za wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnianych informacji ani za wykorzystanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.
EVVA zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, kasowania lub całkowitego albo tymczasowego wstrzymania publikacji części witryny lub całej oferty bez odrębnego powiadomienia.

Oferta prezentowana w witrynie jest niezobowiązująca i niewiążąca.

Zamieszczane w witrynie teksty, rysunki, odwzorowania, grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy wideo itp. są chronione prawem autorskim lub podobnymi przepisami lub są chronionymi znakami towarowymi. Wszystkie przypadki całościowego lub częściowego odtwarzania, modyfikacji, użycia itp. wymagają uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy EVVA.

Wszystkie wymienione w witrynie chronione marki i znaki towarowe, w tym należące również do osób trzecich, podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących przepisów prawa do znaków towarowych i są objęte prawem własności odpowiednich właścicieli.

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookie. Są to małe pliki, które umożliwiają zapisywanie na komputerze PC lub na innym urządzeniu cyfrowym specyficznych dla użytkownika informacji, podczas odwiedzania przez niego naszych stron internetowych.
Pliki cookie pomagają nam określić częstotliwość odwiedzania oraz liczbę użytkowników na naszych stronach internetowych oraz dostosowanie ich zawartości optymalnie pod konkretnego użytkownika. Zawartość używanych przez nas plików cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego oraz danych użytkowania, których nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby.Korzystanie z naszej oferty możliwe jest również bez plików cookie, ale może być ona wtedy ograniczona. Pliki przechowywane mogą być jedynie przez dwa lata.
Pliki cookie można wyłączyć w przeglądarce, ograniczyć dla określonych stron lub skonfigurować tak, aby wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy plik cookie zostanie wysłany. W dowolnym momencie można też usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku informacje oraz wskazówki dla użytkownika wyświetlane na stronie będą ograniczone.

Opt-Out Cookie: Wyłącz Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Google Analytics, oferowanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony przez użytkownika. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików „cookies” na temat korzystania z tej witryny (łącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google zlokalizowany w USA i tamże zapisywane. Firma Google korzysta z tych informacji w celu analizy Twojego użycia witryny internetowej, generowania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla administratora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu. Także firma Google ewentualnie przekaże te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane ustawowo lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalację plików „cookies” można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie w Twojej przeglądarce; jednak należy zaznaczyć, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe skorzystanie z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym zakresie. Korzystanie z tej witryny oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie pozyskanych od Ciebie danych przez firmę Google w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu. Zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych można w każdym momencie cofnąć ze skutkiem dla przyszłości. W celu zagwarantowania poufności Twoich danych informujemy, że ta witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane w skróconej postaci, aby wykluczyć bezpośredni związek osobowy.

Opt-Out Cookie: Wyłącz Google Analytics

Firma EVVA zastrzega sobie możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom wysyłającym niezamawiane reklamy, wiadomości typu spam itp. Dotyczy to także porównywalnych wysyłek faksowych lub podobnych z wykorzystaniem innych technologii.

Mimo starannej kontroli firma EVVA nie może zagwarantować braku wirusów lub innych programów w treściach prezentowanych w witrynie ani ponosić za nie odpowiedzialności.

Witryna internetowa może zawierać łącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. Firma EVVA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prezentowane na tych stronach, ponieważ odpowiedzialność za te treści spoczywa wyłącznie na administratorach tych stron, a firma EVVA nie może w żaden sposób kontrolować tych stron ani prezentowanych na nich informacji.

W przypadku „łącza” chodzi zawsze o „aktywne” (dynamiczne) odnośniki. Wprawdzie firma EVVA w momencie pierwszego powiązania skontrolowała, czy obce treści mogą pociągać za sobą możliwe skutki cywilno-prawne lub karne. Jednak treści, do których odnośniki znajdują się w ofercie firmy EVVA, nie mogą być nieustannie monitorowane pod kątem zmian, które na nowo mogłyby uzasadnić tę odpowiedzialność. Jeśli firma EVVA stwierdzi lub zostanie poinformowana o tym, że konkretna oferta, do której udostępniono łącze, powoduje odpowiedzialność cywilno-prawną lub karną, odnośnik do tej oferty zostanie usunięty.

Podczas dostępu do naszych stron internetowych zostają zapisane na wyjątkowo dobrze zabezpieczonych serwerach informacje dotyczące dostępu (data, godzina, wyświetlona strona, strona, z której użytkownik przełączył się na daną stronę). Tych danych nie możemy przyporządkować określonej osobie. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Powiązanie zebranych informacji z ewentualnie uzyskanymi danymi rejestracyjnymi nie jest realizowane. Analizy są wykonywane wyłącznie w anonimowej formie. Stosujemy te informacje, aby poprawić atrakcyjność naszych stron.

Firma EVVA przetwarza dane osobowe lub osobiste informacje dotyczące klientów, jeśli są one niezbędne do realizacji zlecenia. Dotyczy to m.in. informacji takich jak imię i nazwisko lub nazwa, zwrot grzecznościowy, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, rok urodzenia (jeśli są niezbędne w celach identyfikacyjnych) itp. Przekazane nam przez Ciebie dane (za pomocą poczty e-mail, formularza kontaktowego lub w inny sposób) wykorzystujemy wyłącznie w celu przetwarzania zlecenia lub ewentualnie nawiązania kontaktu. Zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane, które są absolutnie konieczne do tego celu. Nasi współpracownicy i partnerzy będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Oprócz przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zlecenia, firma EVVA wykorzystuje dane klientów także do celów marketingowych, reklamowych (np. biuletyn informacyjny, loterie itp.) oraz do badań rynku i opinii publicznej.

Z naszej strony internetowej można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości. W razie konieczności zapisu Twoich danych osobowych (np. w celu wykonania zlecenia, pobrania oprogramowania XESAR, przesłania biuletynu informacyjnego, udziału w loterii, otrzymywania od nas wiadomości e-mail itp.) otrzymasz od nas wyraźne wezwanie do akceptacji deklaracji o ochronie danych.

Podawanie informacji osobistych lub danych firmowych (imię i nazwisko/firma, adresy e-mail, adresy pocztowe itd.) we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach witryny internetowej jest dobrowolne. Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o Twoich zapisanych danych. Ta informacja jest bezpłatna. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej deklaracji o ochronie danych, zamierzasz uzupełnić, zmienić lub skasować dane, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres:
office-wien(at)evva.com

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie za Twoją zgodą — z wyjątkiem ustawowych lub urzędowych obowiązków udostępnienia danych. Twoje dane osobowe są zasadniczo stosowane wyłącznie do celów wewnętrznych w ramach relacji z interesantem/klientem i są przekazywane do innych kręgów odbiorców tylko wówczas, gdy mają one konkretne, ustawowe lub uzgodnione umownie zadanie w związku ze stosunkiem umownym.

Forma „my” oznacza firmę EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59–65, A-1120 Wiedeń, Austria.

Ochrona praw osobistych naszych klientów i partnerów podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej jest bardzo ważna dla firmy EVVA. Twoje dane są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Firma EVVA przechowuje Twoje dane w sposób bezpieczny i w tym celu podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić te dane przed utratą, nieuzasadnionym użyciem lub modyfikacją. Korzystanie z oferty na naszych stronach internetowych prowadzi do przetwarzania poniższych danych w określonych celach. Korzystanie z naszej oferty internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie danych w przedstawionym powyżej zakresie. Obecnie obowiązuje deklaracja o ochronie danych datowana na sierpień 2016 r.

Szybki rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu niezbędne jest dostosowanie treści deklaracji o ochronie danych. Dlatego podczas odwiedzin naszej witryny internetowej należy regularnie sprawdzać aktualną wersję naszej deklaracji o ochronie danych.

W każdym momencie masz prawo do cofnięcia swojej zgody na wykorzystanie danych ze skutkiem na przyszłość, pisemnie za pomocą listu wysłanego na adres EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59-65, A-1120 Wien, Austria, lub pocztą elektroniczną na adres office-wien(at)evva.com. Cofnięcie zgody nie obejmuje tych zastosowań danych, które są konieczne dla realizacji stosunku umownego lub niezbędne z przyczyn bezpieczeństwa technicznego. Wykorzystanie danych w sposób wykraczający poza niezbędny zakres, w szczególności do celów marketingowych, reklamowych itp., jest od momentu otrzymania deklaracji cofnięcia zgody wyraźnie zabronione.

Warunki użytkowania przedstawione w ramach niniejszych informacji prawnych (wraz z wykluczeniem odpowiedzialności i gwarancji) są częścią składową witryny internetowej firmy EVVA. Jeżeli części sformułowań lub poszczególne sformułowania niniejszych warunków użytkowania staną się nieskuteczne, przestaną obowiązywać lub będą niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpływa to na skuteczność, obowiązywanie i egzekwowanie wszystkich pozostałych warunków. Jeżeli części sformułowań lub poszczególne sformułowania staną się nieskuteczne, przestaną obowiązywać lub ich wyegzekwowanie będzie niemożliwe, to należy zastosować się do postanowień, które są w maksymalnym możliwym zakresie zbliżone do tych postanowień z punktu widzenia prawnego i handlowego i które nie są nieskuteczne, nie przestały obowiązywać i których wyegzekwowanie nie jest niemożliwe.

Obowiązują przepisy prawa austriackiego z wyłączeniem norm dotyczących konfliktu przepisów, przepisów dotyczących wyboru jurysdykcji oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną właściwością miejscową jest Wiedeń. Jeżeli obowiązujące postanowienia (dotyczące zwłaszcza ochrony konsumenta) są w konflikcie z tym wyborem prawnym lub ustaloną właściwością miejscową, to mają one pierwszeństwo.

Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. technologie targetowania naszego partnera twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com).
Wykorzystujemy te technologie, aby dopasować naszą ofertę internetową tak, aby była jak najbardziej interesująca dla użytkownika. Technologia ta umożliwia naszemu partnerowi twyn dopasowanie reklam na stronach do preferencji użytkowników internetowych, którzy są zainteresowani tematyką naszej działalności, naszymi produktami oraz usługami. Umieszczenie materiałów reklamowych na stronach naszego partnera opiera się na technologii plików cookie (patrz powyżej) i analizie wcześniejszych zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej.
Taka forma personalizacji reklamy jest całkowicie anonimowa. Nie są przechowywane żadne dane osobowe ani żadne profile użytkowników razem z ich danymi osobowymi.
Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam od naszych partnerów, należy wykasować pliki cookie z ustawień przeglądarki w sposób opisany powyżej lub zrezygnować z reklam, korzystając z poniższego łącza:
http://et.twyn.com/html/datasafe.html
Informujemy, że rezygnacja z reklam za pomocą powyższego łącza zadziała wyłącznie wtedy, jeśli pliki cookie nie zostaną usunięte z przeglądarki.