Hero image

EVVA gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, gevestigd in Wienerbergstraße 59-65, A-1120 Wenen. Geregistreerd bij de Oostenrijkse Kamer van Koophandel in Wenen onder FN 120755g.

Voor elk gebruik van deze website gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de website en de inhoud ervan aanvaardt de gebruiker zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten waarnaar hierin wordt verwezen. Deze voorwaarden gelden voor alle websites, mobiele apps en alle andere online of interactieve diensten van EVVA. Wanneer u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u de website en de andere diensten niet meer openen, noch ze  gebruiken.

EVVA heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. EVVA biedt echter geen garanties of waarborgen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, actualiteit, juistheid of kwaliteit van de aangeboden informatie op deze website.

EVVA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van direct of indirect gebruik, dan wel het niet-gebruiken van de aangeboden en beschikbaar gemaakte informatie. Dit geldt voor elk soort schade, in het bijzonder schade die kan ontstaan door storingen, vertragingen of onderbrekingen bij de overdracht, bij storingen van de technische installaties en de dienstverlening, onjuiste inhoud, verlies of wissen van gegevens, virussen of anderszins bij het gebruik van deze website.  Aansprakelijkheid voor gevolgschade of winstderving wordt uitgesloten.

De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij dodelijk of ander lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid en bij opzettelijk of grof nalatig handelen en in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid.

De totale inhoud van de website is beschermd door het auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, wijzigen, verspreiden, afdrukken, kopiëren, vertalen of opslaan van informatie of gegevens, in het bijzonder van video's, teksten, delen van teksten, interactieve toepassingen of beeldmateriaal – zelfs gedeeltelijk – is vooraf schriftelijk toestemming van EVVA vereist. Privé, niet-commercieel gebruik van de inhoud van de website is toegestaan totdat deze wordt ingetrokken, op voorwaarde dat de materialen niet worden gewijzigd en elke kopie of afdruk van een document of een deel daarvan een adequate copyrightvermelding of bronvermelding bevat.

Bij de op deze website weergegeven merken en logo's (de merken) betreft  geregistreerde en niet-geregistreerde merken van EVVA en andere merkbezitters. Voor het gebruik van deze merken is vooraf schriftelijk toestemming nodig van de betreffende merkbezitter. Het gebruik of misbruik van deze merksymbolen en andere materialen is zonder eenduidige toestemming nadrukkelijk verboden.

De bescherming van de persoonlijke rechten van de bezoekers van onze website is voor EVVA een belangrijk principe. EVVA zal uw gegevens vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandelen en alle voorzorgsmaatregelen nemen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Voor zover onzerzijds persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Meer informatie over uw rechten omtrent gegevensbescherming zijn in de EVVA-privacyverklaring onder www.evva.com te allen tijde beschikbaar.

Cookies worden gebruikt om het gebruik van websites en de voorkeuren van bezoekers van de website gebruiksvriendelijk te maken, maar ook om de functionaliteit van het onderliggende content managementsysteem technisch mogelijk te maken. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst om de browser te kunnen identificeren wanneer u de website opnieuw oproept.

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door de instellingen van de browser desbetreffend aan te passen. Reeds geplaatste cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Hoe u cookies verwijdert of de plaatsing ervan verhindert, vindt u in de handleiding van de betreffende browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit nadelig effect hebben op de bruikbaarheid van ons aanbod op internet.

Deze website maakt gebruik van de volgende diensten van Google Inc. ("Google"). Google Analytics
(internetanalysedienst), Google Maps (voor de opname van interactieve kaarten op onze website) en Google Adwords (om met behulp van promotiemateriaal op externe websites attent te maken op ons aanbod). Alle informatie, gebruiksvoorwaarden en aanwijzingen over gegevensbescherming met betrekking tot deze diensten van Google vindt u in onze gegevensbeverklaring scherming die u altijd kunt opvragen op www.evva.com.

 

EVVA kan ondanks zorgvuldige controle en de implementatie van alle mogelijke technische maatregelen niet garanderen dat de inhoud van de website vrij is van virussen of soortgelijke programmaroutines. Wanneer u materiaal van deze website downloadt, gebeurt dit op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van de juiste procedures en controles die voldoen aan uw specifieke behoeften op het gebied van antivirusbescherming en de nauwkeurigheid van de in- en uitgevoerde gegevens.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. EVVA aanvaardt voor de inhoud van deze webpagina's noch enige verantwoording, noch enige aansprakelijkheid, aangezien voor de inhoud van de gelinkte pagina's alleen de desbetreffende eigenaren verantwoordelijk zijn en EVVA geen enkele invloed heeft op de gelinkte pagina's en de daarin aanwezige informatie.

In het geval van "Links" gaat het altijd om een "levende" (dynamische) verwijzing. EVVA heeft bij de eerste opname van de link weliswaar de externe inhoud gecontroleerd op civiel- of strafrechtelijke inbreuken op wet- en regelgevingen, maar een continue controle van de betreffende inhoud waarnaar EVVA verwijst, is op basis van veranderingen die tot een hernieuwde verantwoordelijkheid zouden leiden niet mogelijk. Wanneer EVVA ontdekt, of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarnaar een link is gemaakt, een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid voorziet, dan zal EVVA de verwijzing naar dit aanbod zo snel mogelijk verwijderen.

EVVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het hele aanbod zonder specifieke aankondiging te veranderen, aan te vullen of te wissen en om de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bestanddeel van de website van EVVA. Mochten delen of afzonderlijke formuleringen van deze gebruiksvoorwaarden ineffectief, ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijven de inhoud en geldigheid van alle overige delen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-handelsrecht. De exclusieve bevoegdheid bij geschillen ligt bij de rechtbank van Wenen.

U bereikt ons
Ma - Vr: 8:30 - 12:30 uur
13:00 - 17:00 uur


+31 74 8515 300
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.nl