Právní poučení a ochrana dat

Každé použití těchto webových stránek podléhá níže uvedeným podmínkám. Použitím webových stránek nebo jejich obsahu, uživatel uznává použitelnost těchto Podmínek používání Mezi společností EVVA a uživatelem tím nevzniká jiný smluvní ani předsmluvní právní vztah, ať by byl libovolné právní povahy.

Společnost EVVA vytvořila obsah těchto webových stránek s maximální péčí. Každá záruka, ručení nebo jiná odpovědnost společnosti EVVA za webové stránky, jejich obsah, a to zvláště za texty atd., úplnost, aktuálnost, správnost nebo kvalitu poskytovaných informací, využití nebo nevyužití nabízených informací, případně za použití chybných nebo neúplných informací je však vyloučena.
Společnost EVVA si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat a odstraňovat části webových stránek či celkovou nabídku nebo toto zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

Případné nabídky na webových stránkách jsou nezávazné.

Texty na těchto webových stránkách, obrázky, konfigurace, grafické prvky, zvukové dokumenty, videosekvence atd. jsou chráněny autorským právem, obchodní značkou apod. Každá – i dílčí – reprodukce, zpracování, použití atd. vyžaduje předběžný výslovný písemný souhlas společnosti EVVA.

Veškeré obchodní značky a ochranné známky jmenované na těchto webových stránkách, podléhají v neomezeném rozsahu ustanovením aktuálně platného práva upravujícího identifikační označení a vlastnickým právům aktuálně registrovaných vlastníků.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. To jsou malé soubory, které na Vašem počítači, příp. na digitálním koncovém zařízení umožňují ukládat specifické informace o Vás, uživateli, zatímco si prohlížíte naše webové stránky.
Soubory cookie nám pomáhají zjistit četnost návštěv a počet uživatelů našich webových stránek a také Vám co nejpohodlněji a nejúčinněji předkládat nabídky. Obsah námi využívaných souborů cookie se omezuje na identifikační číslo a data o používání, které není možné přiřadit žádné konkrétní osobě.Používání naší nabídky je možné také bez souborů cookie, ale může být důsledkem toho omezena. Soubory jsou uloženy až po dobu dvou let.
Ukládání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat, omezit na určité webové stránky nebo nastavit váš prohlížeč tak, aby Vás informoval, když bude soubor cookie poslán. Soubory cookie můžete z pevného disku svého počítače kdykoli smazat. Upozorňujeme ale, že v tomto případě je nutné počítat s omezeným zobrazením stránky a s omezenými nabídkami pro uživatele.

Opt-Out Cookie: Zakažte službu Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics – službu analýzy webových stránek od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics pak používá tzv. soubory „cookie“, tedy textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují provádění analýzy používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí souborů cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování používání těchto webových stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, jež jsou určené pro jejich provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránkách a užívání internetu vůbec. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro společnost Google. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, které má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu, který je uveden výše. Sběr a ukládání dat lze kdykoli s okamžitou platností zrušit. Aby byla zajištěna diskrétnost Vašich dat, používají tyto webové stránky službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To způsobí, že všechny IP adresy budou uloženy ve zkrácené formě, která vylučuje přímý odkaz v souvislosti s uloženými daty.

Opt-Out Cookie: Zakažte službu Google Analytics

Společnost EVVA si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti zasílatelům nevyžádané reklamy, spamu atd. Totéž platí pro srovnatelné faxované a podobné, technicky jinak realizované zprávy.

Přes pečlivé testování nemůže společnost EVVA převzít odpovědnost nebo záruku za to, že bude obsah na webových stránkách zbaven virů nebo podobných subprogramů atd.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost EVVA nepřejímá za obsah těchto webových stránek odpovědnost ani záruku, protože za obsah stránek, na které se odkazuje, jsou odpovědní jejich provozovatelé a společnost EVVA nemá možnost kontroly na těmito stránkami ani nad informacemi, jež jsou na nich k dispozici.

U odkazů se vždy jedná o „živé“ (dynamické) reference. Společnost EVVA při prvním připojení zkontroluje externí obsah, jestli prostřednictvím něj nemůže dojít k možné občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Zkontroluje ale obsahy na které ve své nabídce odkazuje, ne však stálé změny, které mohou být opět důvodem k odpovědnosti. Když zjistí nebo je jinými osobami upozorněna na to, že konkrétní nabídka, ke které dala k dispozici odkaz, zakládá občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, odkaz na tuto nabídku zruší.

Jakmile vstoupíte na tyto webové stránky, budou informace o přístupu (datum, čas, sledovaná stránka, webová stránka, přes kterou uživatel navštěvuje webové stránky) uloženy na vysoce zabezpečených serverech. Tato data nemohou být námi nikomu jinému přidělena. Slouží výhradně statistickým účelům. Nedochází ke sloučení shromážděných informací s registračními údaji. Vyhodnocení probíhá výhradně anonymní formou. Tyto informace používáme za účelem zlepšení vzhledu našich webových stránek.

Společnost EVVA zpracovává osobní údaje, popř. osobní informace zákazníků, pokud jsou potřebné pro vyřízení objednávky. Ty zahrnují informace, jako je Vaše jméno, popř. označení, oslovení, adresa, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa, rok narození (pokud je to bezpodmínečně nutné pro identifikaci) atd. Vámi zprostředkované údaje (prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo jiným způsobem) nám slouží ke zpracování Vaší žádosti a k případnému navázání kontaktu s Vámi. Budou uloženy a zpracovány pouze ty údaje, které jsou k tomu nezbytně nutné. Naši zaměstnanci a partneři mají přístup k Vašim údajům pouze v případě potřeby.

Kromě zpracování osobních údajů sloužících k vyřízení objednávky používá společnost EVVA údaje zákazníků také pro marketingové a reklamní účely (např. newslettery, soutěže atd.), průzkum trhu a veřejného mínění.

Naše webové stránky můžete v podstatě používat bez toho, aniž byste museli odhalit svou totožnost. V případě nutného uložení Vašich osobních údajů (např. provedení objednávky, stažení softwaru XESAR, newsletter, účast na soutěži, e-maily pro nás atd.) budete výslovně vyzváni k přijetí prohlášení o ochraně osobních údajů.

Existuje-li na těchto webových stránkách možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (název/firma, e-mailová adresa, adresy atd.), dochází k předání těchto dat ze strany uživatele dobrovolně. Podle zákona o ochraně údajů máte právo na to, aby Vám byly bezplatně poskytnuty informace o Vašich uložených údajích. Tyto informace jsou samozřejmě bezplatné. Pokud máte otázky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, chcete-li doplnit, změnit nebo smazat Vaše údaje, pošlete nám e-mail na tuto e-mailovou adresu:
office-wien(at)evva.com.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám – nehledě na zákonné nebo úřední oznamovací povinnosti – pouze s Vaším souhlasem. Vaše osobní údaje budou použity zásadně pouze pro interní účely v rámci vztahu se zájemci/zákazníky a budou předány dalším příjemcům, pouze pokud jim v souvislosti se smluvním vztahem přísluší nějaká konkrétní zákonná nebo smluvně sjednaná úloha.

My, to je společnost EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59–65, A-1120 Wien.

Ochrana osobních práv našich zákazníků a partnerů při používání našich webových stránek je pro společnost EVVA důležitou úlohou. Vaše údaje jsou samozřejmě přísně důvěrné.

Společnost EVVA Vaše údaje bezpečně uchová a použije veškerá preventivní opatření k tomu, aby Vaše údaje ochránila před ztrátou, zneužitím nebo změnami. Použití nabídky našich webových stránek vede ke zpracování níže uvedených údajů pro uvedené účely. Použitím naší internetové nabídky tedy souhlasíte s použitím údajů ve výše uvedeném rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a datuje se od srpna 2016.

Rychlý vývoj internetu vyžaduje, abychom čas od času provedli změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Všímejte si proto pravidelně při návštěvách našich webových stránek také nejaktuálnější verze našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kdykoli máte právo s okamžitou účinností zrušit svůj souhlas k použití údajů, a to písemně dopisem na adresu EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59-65, A-1120 Wien nebo e-mailem na adresu office-wien(at)evva.com. Ze zrušení jsou vyloučeny pouze ty aplikace údajů, které jsou potřebné pro vyřízení smluvního vztahu nebo jsou nutné z bezpečnostních důvodů. Jakékoli použití údajů nad rámec toho, co je nezbytně nutné, zejména pro marketingové a reklamní účely atd., je od doručení prohlášení výslovně zakázáno.

Podmínky použití uváděné v rámci této tiráže (včetně vyloučení odpovědnosti a záruk) jsou součástí webových stránek společnosti EVVA. Pokud by se stalo, že některé části nebo jednotlivé formulace těchto podmínek použití jsou nebo budou neúčinné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude tím dotčena účinnost, platnost nebo vynutitelnost veškerých ostatních ustanovení. V případě neúčinnosti, neplatnosti nebo nevynutitelnosti částí nebo jednotlivých formulací platí za použitelné ustanovení, které je tomuto ustanovení nejblíže a není neúčinné, neplatné nebo nevynutitelné.

Platí rakouské právo s vyloučením kolizních a referenčních norem a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výhradní soudní příslušnost je Vídeň. Pokud budou proti této volbě práva, popř. příslušnosti soudu stát kogentní ustanovení (zvláště povahy práva na ochranu spotřebitelů), budou mít přednost.

Tato webová stránka používá tzv. technologie na cílení obsahu naší partnerské společnosti twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com).
Tuto technologii využíváme, abychom pro Vás mohli sestavovat zajímavější nabídky na internetu. Tato technologie umožňuje na webových stránkách reklamního partnera, společnosti twyn, oslovit reklamou internetového uživatele, který již projevil zájem o naši oblast podnikání, naše produkty a služby. Vkládání těchto reklamních materiálů na stránkách našich partnerů je založeno na technologii souborů cookie (viz výše) a analýzy předchozího chování uživatele na našich webových stránkách.
Tato forma cílené reklamy je naprosto anonymní. Nejsou ukládány žádné osobní údaje a ani žádné uživatelské profily nejsou slučovány dohromady s Vašimi osobními údaji.
Pokud byste se přesto rozhodli, že nechcete od našeho partnera dostávat žádnou cílenou reklamu, pak smažte odpovídající soubory cookie v nastavení svého prohlížeče (viz odstavec výše), příp. se odhlaste prostřednictvím následujícího odkazu:
http://et.twyn.com/html/datasafe.html
Upozorňujeme, že výše uvedený odkaz platí v případě, že ze svého prohlížeče nesmažete soubory cookie.