Juridische verwijzingen en privacybescherming

Voor elk gebruik van deze website gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website of de inhoud ervan aanvaardt de gebruiker nadrukkelijk de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de website ontstaat echter geen contractuele of voor-contractuele juridische relatie van welke aard dan ook tussen EVVA en de gebruiker.

EVVA heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. EVVA biedt echter geen garanties of waarborgen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, hetgeen met name geldt voor de teksten etc., de volledigheid, actualiteit, juistheid of kwaliteit van de aangeboden informatie, voor het gebruik of het niet-gebruik van de weergegeven informatie of voor het gebruik van foutieve of onvolledige informatie.
EVVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het hele aanbod zonder specifieke aankondiging te veranderen, aan te vullen of te wissen en om de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Eventuele aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en niet-bindend.

De teksten op deze website, de afbeeldingen, weergaven, grafieken, audiodocumenten, videobeelden etc. vallen onder auteursrechtelijke, handelsmerkrechtelijke of soortgelijke bescherming. Voor elke - ook gedeeltelijke - reproductie, verwerking, toepassing etc. is de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EVVA vereist.

Alle op deze website genoemde en eventueel voor derden beschermde handelsmerken etc. vallen zonder beperkingen onder de bepalingen van het van toepassing zijnde handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de genoemde eigenaren.

Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Dit zijn kleine bestanden die het mogelijk maken op uw pc, resp. het digitale eindapparaat, specifieke informatie op te slaan met betrekking op u als gebruiker terwijl u een van onze websites bezoekt.
Cookies helpen ons erbij de regelmaat van het gebruik en het aantal gebruikers van onze websites te registreren, alsook onze aanbiedingen voor u zo aangenaam en efficiënt mogelijk vorm te geven. De inhoud van de door ons gebruikte cookies beperkt zich tot een identificatienummer en gebruiksgegevens die niet in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde persoon.  Het is ook mogelijk onze aanbiedingen zonder cookies te gebruiken, maar de functionaliteit kan in dit geval beperkt zijn. De duur van de opslag bedraagt maximaal twee jaar.
In uw browser kunt u het opslaan van cookies deactiveren of beperken tot specifieke websites. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw pc wissen. Denk er echter aan dat u in dit geval moet rekenen op een beperkte weergave van de website en op een beperking van de navigatie.

Opt-Out Cookie: Schakel Google Analytics uit

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor website-exploitanten en om andere, met het gebruik van de website en het internet verbonden, diensten aan te bieden. Bovendien draagt Google deze gegevens, indien nodig, over aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of deze gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Google koppelt in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen u erop dat u in dit geval niet in staat bent om alle functies van deze website volledig te benutten. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door Google op de beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel worden verwerkt. De gegevensverzameling en-opslag kunnen op elk moment, met onmiddellijke ingang, worden herroepen. Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wijzen wij erop dat deze website gebruikt maakt van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp ()" en dat IP-adressen daarom alleen ingekort worden verwerkt om zo een herleiding tot specifieke personen uit te sluiten.

Opt-Out Cookie: Schakel Google Analytics uit

 

EVVA behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van ongewenste reclame-uitingen, spam-mail etc. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare faxberichten of andere toezendingen op andere technische wijze.

EVVA kan ondanks zorgvuldige controle geen garantie bieden of aansprakelijkheid aanvaarden voor de aan- of afwezigheid van virussen of soortgelijke programmaroutines op de website.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. EVVA aanvaardt voor de inhoud van deze webpagina's noch enige verantwoording, noch enige aansprakelijkheid, aangezien voor de inhoud van de gelinkte pagina's alleen de desbetreffende eigenaren verantwoordelijk zijn en EVVA geen enkele invloed heeft op de gelinkte pagina's en de daarin aanwezige informatie.

In het geval van “Links” gaat het altijd om een “levende” (dynamische) verwijzing. EVVA heeft bij de eerste integratie van de link de externe inhoud gecontroleerd op civiel- of strafrechtelijke inbreuken op wet- en regelgevingen. De inhoud waarnaar in het aanbod wordt verwezen, wordt echter niet voortdurend gecontroleerd op veranderingen, waarop enige nieuwe aansprakelijkheid gebaseerd zou kunnen worden. Wanneer EVVA ontdekt of er door anderen op wordt gewezen, dat een concreet aanbod waarnaar een link is gemaakt, een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid voorziet, dan zal de verwijzing naar dit aanbod worden verwijderd.

Wanneer u zich toegang tot deze website verschaft, worden gegevens over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina, de website vanaf welke de gebruiker de websites bezoekt) op onze speciaal beveiligde servers opgeslagen. Deze gegevens kunnen door ons niet tot een bepaalde persoon herleid worden. Deze gegevens dienen uitsluitend voor statistische doeleinden. Er vindt geen koppeling plaats van de verzamelde gegevens met eventuele vastgelegde registratiegegevens. Analyses en evaluaties vinden alleen op een anonieme manier plaats. Wij gebruiken deze gegevens om de aantrekkelijkheid van onze websites te verbeteren.

EVVA verwerkt persoonlijke gegevens resp. persoonlijke informatie van de klant voor zover die nodig zijn voor de afhandeling van opdrachten / orders. Daaronder valt informatie zoals uw naam of aanduiding, aanspreektitel, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboortejaar (voor zover absoluut noodzakelijk voor de identificatie) enz.  De door u beschikbaar gestelde gegevens (via e-mail, contactformulier of andere wegen) worden door ons uitsluitend gebruikt om uw aanvraag/verzoek enz. te bewerken en om eventueel contact met u op te nemen. Er wordt alleen informatie opgeslagen en verwerkt, die hiervoor absoluut noodzakelijk is. Alleen wanneer het absoluut nodig is, hebben onze medewerkers en partners toegang tot uw gegevens.

EVVA gebruikt de persoonsgerelateerde klantgegevens niet alleen voor de afhandeling van opdrachten, maar ook voor marketing- en reclamedoeleinden (bijv. newsletters, prijsvragen enz.) en markt- en opinieonderzoeken.

U kunt onze website in principe gebruiken zonder uw identiteit te onthullen. In gevallen waarin uw persoonlijke gegevens opgeslagen moeten worden (bijv. voor de uitvoering van een opdracht, de download van XESAR-software, newsletters, deelname aan prijsvragen, e-mails aan ons enz.), vragen wij u uitdrukkelijk de privacyverklaring te accepteren.

Voor zover er op deze website de mogelijkheid bestaat tot de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (naam/firma, e-mailadressen, postadressen etc.), vindt de beschikbaarstelling van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis plaats. Volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft u er recht op geïnformeerd te worden over uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens. Vanzelfsprekend wordt deze informatie kosteloos verstrekt. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of uw gegevens willen completeren, wijzigen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar:
office-wien(at)evva.com

Wij geven uw persoonlijke gegevens - afgezien van wettelijke of door bevoegde instanties opgelegde rapportageverplichtingen - alleen door aan derden als u hiervoor toestemming heeft verleend. Uw persoonlijke gegevens worden in principe alleen voor interne doeleinden in het kader van de prospect-/klantrelatie gebruikt en worden uitsluitend aan andere ontvangers doorgegeven, voor zover deze in verband met de contractuele relatie een concrete wettelijke of contractueel overeengekomen taak vervullen.

"Wij" slaat op EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstraße 59–65, A-1120 Wenen.

De bescherming van de persoonlijke gegevens en rechten van onze klanten en partners bij het gebruik van onze website is voor EVVA een belangrijke principieel aandachtspunt. Uw gegevens worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld.

EVVA zal uw gegevens veilig opslaan en daarom alle voorzorgsmaatregelen nemen om uw gegevens tegen verlies, misbruik of wijzigingen te beschermen. Het gebruik van het aanbod op onze internetpagina's leidt tot de verwerking van de onderstaande gegevens voor de vermelde doeleinden. Door uw gebruik van ons internetaanbod stemt u daarom in met het gebruik van deze gegevens in de mate die hierboven beschreven is. De verklaring over de bescherming van persoonsgegevens is momenteel geldig en oorspronkelijk opgesteld in augustus 2016.

De snelle ontwikkeling van het internet maakt het noodzakelijk dat wij van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Neem daarom bij uw bezoeken aan onze website ook regelmatig de op dat moment geldende actuele versie van onze privacyverklaring in ogenschouw.

U heeft op elk gewenst moment het recht uw toestemming voor het toekomstige gebruik van de gegevens schriftelijk te herroepen door een brief aan EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wienerbergstrasse 59-65, A-1120 Wenen of een e-mail aan office-wien(at)evva.com. Van herroeping uitgezonderd is een gebruik van dergelijke gegevens dat absoluut noodzakelijk is voor de afhandeling van de contractuele relatie of om veiligheidstechnische redenen. Een gebruik van de gegevens dat verder gaat dan hetgeen absoluut noodzakelijk is, vooral voor marketing- en reclamedoeleinden, is uitdrukkelijk verboden, zodra de herroepingsverklaring ontvangen is.

De in het kader van dit impressum weergegeven gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van de uitsluiting van aansprakelijkheid of garantie) vormen een onderdeel van de website van EVVA. Mochten delen of afzonderlijke formuleringen van deze gebruiksvoorwaarden ineffectief, ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de effectiviteit, geldigheid of uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen onverlet. In het geval van de ineffectiviteit, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van delen van de voorwaarden of afzonderlijke formuleringen, wordt een bepaling van toepassing die de niet bruikbare bepaling in juridische en economische zin het dichtst benadert en als effectief, geldig en uitvoerbaar beschouwd kan worden.

Het Oostenrijkse recht is van toepassing onder uitsluiting van conflict- en verwijzingsnormen, evenals het VN-handelsrecht recht. De exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van Wenen. Voor zover dwingende bepalingen (in het bijzonder op het gebied van juridische bescherming van consumenten) in tegenspraak zijn met deze keuze van het toepasselijke recht, resp. de bevoegde rechtbank, hebben deze voorrang.

Deze website gebruikt zogenaamde targeting-technologieën van onze partner twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com).
We gebruiken deze technologieën om ons aanbod op internet interessanter voor u te maken.  Met deze techniek kan reclame op de websites van twyn reclamepartners gericht worden op internetgebruikers die al interesse hebben getoond voor onze onderwerpen, onze producten en diensten. De weergave van dergelijke reclame-uitingen op de pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie (zie boven) en een analyse van het eerdere gebruik op onze website.
Deze vorm van individuele reclame is volledig anoniem. Er worden geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen gecombineerd met persoonsgebonden gegevens.
Mocht u toch van mening zijn dat u geen geïndividualiseerde reclame van onze partners wilt ontvangen, dan verzoeken we u de betreffende cookies zoals in de voorgaande alinea beschreven in de instellingen van uw browser te wissen of met behulp van de volgende link af te melden:
http://et.twyn.com/html/datasafe.html
We wijzen u erop dat de afmelding via de bovenstaande link enkel in stand blijft, wanneer u de cookies in uw browser niet wist.